Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w SP im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach

Cele i zadania świetlicy 

 1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 • Zapewnienie opieki wychowankom po zajęciach,
 • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych w sali i na świeżym powietrzu,
 • Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności wychowanków,
 • Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności społecznej,
 • Umożliwienie zjedzenia obiadu lub posiłku przyniesionego przez dziecko,
 • Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

 

Organizacja pracy w świetlicy 

 1. Ze świetlicy korzystają uczniowie:
 • Którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
 • Skierowani na świetlicę z powodu nieobecności nauczyciela,
 • Którzy nie uczęszczają na lekcje religii,
 • Inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.
 1. Do świetlicy przyjmuje się ucznia na wniosek rodziców, po wypełnieniu karty zgłoszenia.
 2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi 25 uczniów.
 3. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.
 4. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń co do czasu pobytu dziecka w świetlicy rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym opiekuna świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
 5. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 6. Za rzeczy umyślnie zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).
 7. Za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do świetlicy szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Postępowanie ucznia w świetlicy wpływa na jego ocenę z zachowania.
 9. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć, które zatwierdza Dyrektor Szkoły. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.
 10. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.

Prawa i Obowiązki uczestnika świetlicy 

 1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
 • Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 • Wyboru zajęć zgodnie ze swoimi preferencjami, o ile nie przeszkadza to wychowawcy świetlicy w prowadzeniu zajęć zorganizowanych oraz nie przeszkadza innym dzieciom,
 • Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych,
 • Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego,
 • Wpływu na planowanie pracy w świetlicy.
 1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
 • Nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy
  (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
 • Usprawiedliwiania nieobecności,
 • Kulturalnego zachowania się w świetlicy,
 • Szacunku wobec wychowawców i kolegów,
 • Dbania o porządek w świetlicy,
 • Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • Respektowania poleceń nauczyciela- wychowawcy,
 • Przestrzegania regulaminu świetlicy.

Nagrody i wyróżnienia

 • Pochwała wobec dzieci w świetlicy,
 • Pochwała przekazana wychowawcy klasy oraz rodzicom/ opiekunom,
 • Podniesienie oceny zachowania,
 • Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka, długopis, ołówek itp.,
 • Nagroda rzeczowa na zakończenie roku

Kary

 • Czasowe wykluczenie z zabawy,
 • Upomnienie udzielone wobec dzieci w świetlicy,
 • Upomnienie udzielone w obecności wychowawcy klasy,
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu dziecka (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie),
 • Upomnienie Dyrektora Szkoły,
 • Obniżenie oceny zachowania.

*Niniejszy Regulamin został sporządzony w korelacji ze Statutem Szkoły