Statut Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach

Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA

 

 

 1. Uwagi pozytywne i negatywne podzielone zostały na cztery kategorie:
 2. Stosunek do obowiązków szkolnych
 3. Kultura osobista

III. Zachowanie społeczne

 1. Zaangażowanie społeczne
 2. Zadaniem wychowawcy jest wystawienie każdemu uczniowi miesięcznej oceny zachowania. Podstawą do jej wystawienia będzie liczba uwag pozytywnych i negatywnych w danym miesiącu. Ocenę należy wystawić do 10 dnia kolejnego miesiąca.
 3. Wymagania na poszczególne oceny:
 4. a) wzorowa– uczeń otrzymał co najmniej 3 uwagi pozytywne, nie posiada żadnej uwagi negatywnej,
 5. b) bardzo dobra– uczeń otrzymał 1-2 uwagi pozytywne i nie posiada uwag negatywnych,
 6. c) dobra– uczeń otrzymał:
 • 0 uwag pozytywnych i negatywnych,
 • 1 uwagę pozytywną i 1 negatywną,
 • 2 uwagi pozytywne i 1 negatywną,
 • 2 i więcej uwag pozytywnych i 2 negatywne;
 1. d) poprawna– uczeń otrzymał:
 • 1 uwagę pozytywną i 2 negatywne,
 • 0 uwag pozytywnych i 1 negatywną,
 • 3 uwagi negatywne bez względu na liczbę uwag pozytywnych.
 1. e) nieodpowiednia – uczeń otrzymał 4 uwagi negatywne bez względu na ilość uwag pozytywnych.
 2. f) naganna – uczeń otrzymał co najmniej 5 uwag negatywnych bez względu na ilość uwag pozytywnych lub rażąco naruszył regulamin pracy szkoły.

 

 1. Uwagi pozytywne

 

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych

 

Uczeń:

 1. a) bierze udział w konkursach i zawodach na różnym szczeblu, do których przygotowuje się sumiennie i w miarę swoich możliwości odnosi sukcesy,
 2. b) wykonuje rzetelnie i z zaangażowaniem dodatkowe zadania wskazane przez nauczyciela,
 3. c) wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 4. d) ma 100% frekwencję w miesiącu.

 

 1. Kultura osobista

 

Uczeń:

 1. a)      zna i przestrzega zasad kulturalnego zachowania się,
 2. b)     przestrzega zasad kultury osobistej,
 3. c)      dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów,
 4. d)     do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób odnosi się z należytym szacunkiem,
 5. e)     dba o swój wygląd, stosuje się do szkolnego regulaminu,
 6. f)      kulturalnie zachowuje się podczas pobytu w świetlicy szkolnej oraz podczas spożywania posiłków.

 

III. Zachowanie społeczne

 

Uczeń:

 1. a) czynnie angażuje się w życie klasowe,
 2. b) aktywnie wypełnia obowiązki dyżurnego,
 3. c) sprzeciwia się przemocy w swoim otoczeniu,
 4. d) wykazuje patriotyzm lokalny i narodowy,
 5. e) w miarę potrzeb pomaga kolegom i koleżankom w nauce,
 6. f) broni słabszych – przeciwstawia się przemocy.

 

 1. Zaangażowanie społeczne

 

Uczeń:

 1. a) bierze udział w uroczystościach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych,
 2. b) wzorowo wywiązuje się z powierzonych mu zadań  w ramach prac w różnych organizacjach szkolnych,
 3. c) pomaga kolegom w trudnych sytuacjach,
 4. d) bierze udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie.

 

 1. Uwagi negatywne

 

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych

 

Uczeń:

 1. a) spóźnia się na lekcję (3 nieusprawiedliwione spóźnienia w miesiącu – 1 uwaga negatywna),
 2. b) celowo dezorganizuje przebieg uroczystości lub imprezy szkolnej,
 3. c) nie wykonuje poleceń nauczyciela,
 4. d) nieterminowo zwraca książki do biblioteki szkolnej,
 5. e) samowolnie opuszcza teren szkoły,
 6. f) narusza zasady regulaminów szkolnych.

 

 1. Kultura osobista

 

Uczeń:

 1. a) stosuje wulgaryzmy na terenie szkoły lub poza nią ( np. wycieczki szkolne, ogniska),
 2. b) poprzez swój ubiór obraża uczucia religijne innych osób,
 3. c) zaśmieca otoczenie,
 4. d) przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
 5. e) nie stosuje się do procedur dotyczących korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły.

 

III. Zachowanie społeczne

 

Uczeń:

 1. a) dezorganizuje życie klasowe,
 2. b) stosuje przemoc wobec innych,
 3. c) naraża bezpieczeństwo swoje i innych,
 4. d) dokucza kolegom i koleżankom,
 5. e) stosuje cyberprzemoc,
 6. f) bierze udział w bójkach, wszczyna bójki,
 7. g) wyłudza pieniądze,
 8. h) oszukuje (np. podrabia usprawiedliwienia),
 9. i) celowo niszczy mienie szkolne i prywatne,
 10. j) znieważa symbole narodowe, religijne i szkolne,
 11. k) wygłasza treści o charakterze rasistowskim,
 12. l) zmusza młodszych kolegów do wykonywania czynności upokarzających,

niechcianych przez nich (tzw. „fala”),

ł) do kolegów, nauczycieli i innych osób odnosi się bez szacunku,

 1. m) nie wykazuje tolerancji wobec innych osób,
 2. n) używa obraźliwych słów i wyzwisk w stosunku do drugiej osoby,
 3. o) poprzez swoje słowa naraża szkołę na utratę dobrego imienia,
 4. p) ulega nałogom,
 5. r) wagaruje,
 6. s) nakłania do łamania przepisów obowiązujących w szkole,
 7. t) nakłania innych do nieudzielania pomocy chorym kolegom i koleżankom, poprzez wyśmiewanie czy ośmieszanie tych, którzy to robią, tj. wysyłają zadania, notatki, informacje o sprawdzianach, wycieczkach, etc.

 

 1. Zaangażowanie społeczne:

 

Uczeń:

 1. nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i nie zmienia stosunku do obowiązków

szkolnych,

 1. nie dba o swoją i czyjąś własność,
 2. nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (nie ma podręcznika, zeszytu itp.),
 3. nie założył obuwia zamiennego,
 4. nie ma stroju galowego w czasie uroczystości szkolnej,
 5. łamie przepisy dotyczące estetyki wyglądu ucznia:
 6. a) farbuje włosy,
 7. b) maluje usta,
 8. c) maluje oczy,
 9. d) maluje paznokcie,
 10. e) nosi kolczyki- chłopcy.
 11. Zbiór uwag ma charakter otwarty. Nauczyciel może dowolnie sformułować treść uwagi
 12. Jeżeli uczeń otrzymał:
 13. a) naganę wychowawcy klasy– otrzymuje dodatkową naganną ocenę zachowania;
 14. b) naganę dyrektora szkoły– otrzymuje ocenę śródroczną lub roczną niższą o jeden

stopień;

 1. c) pochwałę wychowawcy klasy– otrzymuje dodatkową wzorową ocenę zachowania;
 2. d) pochwałę dyrektora szkoły– otrzymuje ocenę śródroczną lub roczną wyższą o jeden stopień.

 

 1. Przy ustalaniu oceny śródrocznej oraz rocznej zachowania wychowawca oprócz ocen miesięcznych i dodatkowych bierze pod uwagę:
 2. a) orzeczenia i opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz orzeczenia lekarskie,
 3. b) wpływ sytuacji rodzinnej ucznia po konsultacji ze Zespołem Wychowawców,
 4. c) opinię innych nauczycieli,
 5. d) starania ucznia, by poprawić zachowanie na miarę swoich możliwości.
 6. Nauczyciel, który zauważa pozytywne lub negatywne przejawy dotyczące zachowania i

funkcjonowania ucznia w szkole ma obowiązek umieścić uwagi w dzienniku elektronicznym.

 1. Wychowawca ustala miesięczną ocenę zachowania do 10. dnia następnego miesiąca.