Rekrutacja! Zapraszamy wszystkie chętne dzieci

Rekrutacja! Zapraszamy wszystkie chętne dzieci

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Data

Etap rekrutacji/czynności rodzica/prawnego opiekuna

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

04.03-08.03.2024 r.

Przyjmowanie „Deklaracji”, składanych przez rodziców dzieci/prawnych opiekunów kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

11.03-22.03.2024 r.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w przedszkolach w godzinach ustalonych przez dyrektora, elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 11.03.2024 r. (godz. 8:00) do 22.03.2024 r. (godz. 15:00)

do 25.03.2024 r. do godz. 16:00

Składanie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych w przedszkolu pierwszego wyboru.

25.03-12.04.2024 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. Weryfikacja wniosków przez przedszkola- przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

15.04.2024 r.

godz. 12:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

15.04-19.04.2024 r.

do godz. 12:00

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola.

22.04-25.04.2024 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

26.04.2024 r.

godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”.

Procedura odwoławcza

27.04-29.04.2024 r.

Możliwość wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”.

06.05-08.05.2024 r.

Sporządzenie w terminie 3 dni uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

09.05-13.05.2024 r.

Możliwość wniesienia przez rodzica/prawnego opiekuna odwołania do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

14.05-16.05.2024 r.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania odwołania.

Postępowanie uzupełniające
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

17.06.2024 r.

Opublikowanie wykazu ewentualnych wolnych miejsc

17.06-21.06.2024 r.

Rekrutacja uzupełniająca – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola

24.06-28.06.2024 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez przedszkola – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

28.06.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych”.

28.06-03.07.2024 r.

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola.

04.07.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych

i nieprzyjętych do przedszkola”.

04.07-08.07.2024 r.

Możliwość wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”.

09.07-11.07.2024 r.

Sporządzenie w terminie 3 dni uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

12.07-16.07.2024 r.

Możliwość wniesienia przez rodzica/prawnego opiekuna odwołania do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia.

17.07-19.07.2024 r.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania odwołania.

     

Załącznik
do Zarządzenia nr  34.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
z dnia 30.01.2024 r.

Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 1. Zgłoszenia uczniów do szkół podstawowych zgodnie z określonym obwodem szkoły
  od 18.03.2024 r. do 28.03.2024 r.
 • Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.
 • W tym terminie należy składać także wnioski o przyjęcie do klasy I uczniów, których starsze rodzeństwo uczy się już w danej szkole.
 • Podpisane przez oboje rodziców zgłoszenie i inne dokumenty (dostępne w wersji elektronicznej na stronach www szkół) należy złożyć w sekretariacie obwodowej szkoły podstawowej.
 1. Klasy integracyjne tworzone będą w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich, ul. Wincentego Witosa 4.
 1. Weryfikacja składanych dokumentów i oświadczeń –od 03.04. 2024 r. do 12.04.2024 r.
 1. Publikacja list uczniów z obwodu danej szkoły podstawowej, którzy zgłosili się do klas I –12.04. 2024 r., godz. 12:00.
 1. Rekrutacja na wolne miejsca do klasy I dla uczniów spoza obwodu danej szkoły – od 18.04. do 23.04.2024 r., godz. 15:00.
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które otrzymają pisemną zgodę organu prowadzącego i które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
 • Rekrutacja na wolne miejsca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i weryfikacja składanych dokumentów i oświadczeń (weryfikacja wniosków o przyjęcie spoza obwodu) –od 24.04 2024 r. do 25.04.2024 r.
 1. Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów spoza obwodu danej szkoły do klas I zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych –26.04. 2024 r., godz. 12:00.
 1. Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły” (tylko uczniowie spoza obwodu)– od 26.04.2024 r. do 07.05.2024 r., godz. 15:00.
 1. Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów do klas I spoza obwodu danej szkoły przyjętych i nieprzyjętych –05.2024 r., godz. 12:00.

https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2024/03/rusza-rekrutacja-do-klas-i-szkol-podstawowych