Kącik ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne

+ ważne terminy

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Przeprowadzony zostanie w połowie maja 2024 roku przez trzy kolejne dni.

Termin dodatkowy egzaminu – w pierwszej połowie czerwca – przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych (w załączniku) w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata konkursu lub olimpiady albo finalisty olimpiady. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Do 28  września 2023

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią  lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Na podstawie informacji zawartych w opinii lub orzeczeniu uczniowi mogą przysługiwać następujące dostosowania:

 • dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających,
 • dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty:

W przypadku egzaminu ósmoklasisty:

– z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut,

– z matematyki – nie więcej niż o 50 minut,

– z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut.

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Do 30 września 2023

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu,

Do 15 października 2023

Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,  jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

Dokumenty, na podstawie których przysługuje dostosowanie

warunków lub form przeprowadzania egzaminu

Do 17 listopada 2023

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych

Do 20-22 listopada 2023

Rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

Do 15 lutego 2024

Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji złożonej do 30 września.

Do 30 kwietnia 2024

Dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego. Rodzice tych uczniów mogą przekazać dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego języka obcego nowożytnego. Może on zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Maj 2024

Termin główny egzaminu ósmoklasisty 14, 15, 16 maja 2024 r.

Czerwiec 2024

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty 10, 11, 12 czerwca 2024 r.

3 lipca 2024 r.

Wydanie zaświadczeń dotyczących uzyskanych wyników z egzaminów ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

 

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku

 

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku będzie przeprowadzany z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w trakcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych to 200. Połowę z nich uczeń ma szansę zdobyć za dobry wynik na egzaminie ósmoklasisty, a drugą połowę – za oceny na świadectwie, szczególne osiągnięcia czy działalność dodatkową (np. wolontariat).3 lip 2023

 

 

W tym roku egzamin ósmoklasisty odbędzie w następujących terminach: 14 maja (wtorek) – egzamin z języka polskiego, 15 maja (środa) – egzamin z matematyki. 16 maja (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Jak przygotowywać się do egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku?

W 2024 roku egzamin ósmoklasisty sprawdzał będzie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych. Jak wyjaśnia CKE, dopiero od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

Ucząc się do egzaminu warto:

 • Dokładnie zapoznać się z wymaganiami dla poszczególnych przedmiotów,
 • zaplanować naukę w kalendarzu,
 • powtórzyć lektury obowiązkowe,
 • przypomnieć sobie, jak pisać rozprawkę i opowiadanie,
 • opanować słownictwo i czasy gramatyczne z języka obcego,
 • sprawdzić, jakie są matematyczne pewniaki na egzaminie ósmoklasisty z matematyki,
 • regularnie wypełniać arkusze egzaminacyjne.

Przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty warto przeglądać arkusze z poprzednich lat. Wszystkie znajdują się na stronie CKE, a poniżej przypominamy jak wyglądały egzaminy w ubiegłym sezonie:

 

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Organizowany przez CKE egzamin ósmoklasisty obowiązuje uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Egzaminy trwają trzy dni. Każdy dzień jest przewidziany dla innego przedmiotu. Czas trwania poszczególnych egzaminów wygląda następująco:

 • egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 120 minut,
 • egzamin ósmoklasisty z matematyki – 100 minut,
 • egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (lub innego języka nowożytnego) – 90 minut.

O ewentualnych zmianach CKE będzie informować w trakcie roku szkolnego.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?

Wyniki egzaminu poznamy 3 lipca. Ma on wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia.

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty?

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ani poprawić w innym terminie. Nawet jeśli ktoś uzyska 0 proc. wciąż ma zaliczone podejście do egzaminu, a wynik „0”. będzie umieszczony na zaświadczeniu o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W konsekwencji uczeń może mieć mniejsze szanse od innych, aby dostać się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – również na promocję do klasy programowo wyższej – wyjaśnia CKE w komunikacie o egzaminie ósmoklasisty