Regulamin wolontariatu

Regulamin wolontariatu

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach

Postanowienia ogólne.
1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Wolontariusz – to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie
tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
4. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą dzieci i młodzieży, skierowaną do ludzi młodych,
którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby
środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego
typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
Struktura
1. Szkolne Koło Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury
organizacyjnej.
2. Członkami Koła mogą być dzieci i młodzież szkolna, która respektuje jego zasady.
3. Opiekunem Koła zostaje nauczyciel, który wyrazi chęć zaangażowania
się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.
Cele i sposoby działania
1. Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej i dobrowolnej, nieodpłatnej pomocy innym, a także zapoznanie z ideą wolontariatu.
2. Celem jest także rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz
potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
3. SZKW ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej,
życia kulturalnego i środowiskowego.
4. Celem jest wypracowanie systemu włączania dzieci i młodzieży do działań wolontariatu, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły, środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
6. Promocja idei wolontariatu w szkole.
7. Szkolne Koło Wolontariatu angażuje się do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
8. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa im. Armii
Krajowej w Wielkich Drogach.
9. Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju
imprez szkolnych.
Nagradzanie wolontariuszy.
1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące,
na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunem w celu przypomnienia
misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
2. Formy nagradzania.
• wyrażenie uznania słownego,
• pochwała na forum szkoły,
• umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji,
• wręczanie listów pochwalnych i dyplomów

• umieszczenie informacji o działalności wolontariusza na świadectwie ukończenia szkoły.
3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności
wolontariuszy.
4. Wpis na świadectwo szkolne – jest możliwy po wypracowaniu minimum 10 godzin ( w roku szkolnym) podczas wydarzeń wolontariackich; godziny te muszą być potwierdzone przez organizatorów lub koordynatorów.
5. Możliwy jest wpis na świadectwo szkolne z innych działań wolontariackich, ale musi zostać potwierdzony zaświadczeniem danej organizacji. Stosowny dokument należy złożyć do dyrektora lub opiekuna SKW najpóźniej do 31.05. w danym roku szkolnym.
Prawa wolontariuszy
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki
w szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych członków
Szkolnego Koła Wolontariatu.
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków
związanych z jego posługą.
5. Wolontariusz ma prawo do okresu próbnego ustalonego wcześniej z opiekunem SZKW.
6. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na
współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy
odrabianiu lekcji dzieci, kontrolę i czuwanie nad postępami, tak aby praca nie okazała
się marnowaniem czasu.
7. Wolontariusz ma prawo do otrzymywania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonywanej pracy.
8. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym
zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
9. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając
odpowiednio wcześniej opiekuna SZKW.
Obowiązki wolontariusza
1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemna zgodę
rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Szkolnego Koła Wolontariatu.
• zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
• zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
• zasada troski o los słabszych
• zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.
• zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły.
Działalność informacyjna
• artykuły i informacje multimedialne zamieszczane na stronie szkoły
• plakaty okazjonalne na terenie szkoły

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dni 26 września 2022 roku