Regulamin Prymusa Szkoły

Regulamin Prymusa Szkoły

Regulamin przyznawania tytułu Prymusa Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach

1. Tytuł „Prymus szkoły” przyznaje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
2. Tytuł „Prymus szkoły” przyznawany będzie corocznie dla uczniów kl. IV – VIII od roku 2018/2019.
3. Ten zaszczytny tytuł może otrzymać uczeń kończący szkołę podstawową, który w klasach IV – VIII uzyskał najwyższą średnią ocen oraz wzorową ocenę zachowania we wszystkich klasach.
4. W przypadku, gdy więcej uczniów uzyska taki sam wynik, spełniając powyższe kryteria, o wyłonieniu Prymusa decydują wysokie lokaty w konkursach.
5. Uczeń z tytułem „Prymusa szkoły” otrzyma dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.

Regulamin przyznawania tytułu Prymusa szkoły został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dnia 14 listopada 2018 r.