WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE

KLASA 1

Edukacja wczesnoszkolna Kryteria oceniania kl1

Język angielski KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1-3 Język angielski kl 1 Wymagania Tiger&Friends 1

Religia klasa 1 – wymagania i kryteria oceniania z religii

Etyka Wymagania edukacyjne z etyki w klasach I

Zachowanie

KLASA 2

Edukacja wczesnoszkolna Kryteria oceniania kl2

Język angielski Jezyk angielski – wymagania     język angielski -kryteria oceniania

Religa religia – wymagania i kryteria oceniania

Zachowanie

KLASA 3

Edukacja wczesnoszkolna

Wymagania edukacyjne – klasa III
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach Strona 1
Edukacja polonistyczna
Uczeń kończący klasę III:
1. Korzysta z informacji
a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,
b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski,
c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym,
d) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać.
2. Analizuje i interpretuje teksty kultury
a) przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
b) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
c) czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,
d) ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat,
e) pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych.
3. Tworzy wypowiedzi
a) w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,
b) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
c) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych,
d) dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,
e) dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,
f) pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną,
g) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

Edukacja muzyczna
Uczeń kończący klasę III:
1. W zakresie odbioru muzyki:
a) zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej:
– śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,
– gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty),
– realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),
– tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,
b) rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz),
c) aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);
2. W zakresie tworzenia muzyki:
a) tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,
b) improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,
c) wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.
Edukacja plastyczna
Uczeń kończący klasę III:
1. W zakresie percepcji sztuki:
a) określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dzieła mi sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz,
b) korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora).

2. W zakresie ekspresji przez sztukę:
a) podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),
b) realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych).
3. W zakresie recepcji sztuki:
a) rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową,
b) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej).
Edukacja społeczna
Uczeń kończący klasę III:
1. Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym.
2. Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania.
3. Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku.
4. Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
5. Zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach.
6. Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność.
7. Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata.
8. Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz.
9. Zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

Edukacja przyrodnicza
Uczeń kończący klasę III:
1. Obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem.
2. Opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych.
3. Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego.
4. Wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne.
5. Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku.
6. Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo).
7. Zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi,
b) znaczenie powietrza i wody dla życia,
c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny).
8. Nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek);
9. Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza;
10. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.
Edukacja matematyczna
Uczeń kończący klasę III:
1. Liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000.
2. Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000.
3. Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
4. Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania.
5. Podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia.
6. Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę).

7. Rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego).
8. Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności.
9. Mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry).
10. Waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwu mianowanych w obliczeniach formalnych).
11. Odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra.
12. Odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera).
13. Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII.
14. Podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych.
15. Odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny).
16. Rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach).
17. Rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).
Informatyka
Uczeń kończący klasę III:
1. Umie obsługiwać komputer:
a) posługuje się myszą i klawiaturą,
b) poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;
2. Posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach.
3. Wyszukuje i korzysta z informacji:
a) przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),
b) dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie,

c) odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
4. Tworzy teksty i rysunki:
a) wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,
b) wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;
5. zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:
a) wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne,
b) ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i po dawania swojego adresu,
c) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.
Zajęcia techniczne
Uczeń kończący klasę III:
1. Zna środowisko techniczne na tyle, że:
a) orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego,
b) rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa),
c) określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie);
2. Realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:
a) przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia,
b) rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej,
c) posiada umiejętności:
– odmierzania potrzebnej ilości materiału,
– cięcia papieru, tektury itp.,
– montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków,
– w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestaw

3. Dba o bezpieczeństwo własne i innych:
a) Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,
b) Właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,
c) Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.
Wychowanie fizyczne
Uczeń kończący klasę III:
1. W zakresie sprawności fizycznej:
a) realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,
b) umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa.
2. W zakresie treningu zdrowotnego:
a) przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,
b) skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,
c) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie.
3. W zakresie sportów całego życia i wypoczynku:
a) posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,
b) jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach,
c) bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,
d) wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości.
4. W zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:
a) dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna,
c) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem,
d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,
e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
f) potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Wymagania edukacyjne opracowano zgodnie z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego – Edukacja Wczesnoszkolna

Język angielski Jezyk angielski kl 3 wymagania KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1-3

Religia 3SP – pso 1-1 III SP_plany wynikowe-1

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE III

 

 • Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości.
 • Formułuje modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi.
 • Podaje treść formuły spowiedzi.
 • Wymienia sakramenty święte.
 • Zna 10 przykazań Bożych; 5 warunków dobrej Spowiedzi; 7 sakramentów świętych;
  7 grzechów głównych; Wierzę w Boga (Skład Apostolski); 6 głównych prawd wiary;
  5 przykazań kościelnych oraz Formułę Spowiedzi.
 • Wie, kim był i w czym warto naśladować Stanisława Kostkę – patrona roku.
 • Zna wybrane postaci biblijne, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego wezwanie.
 • Wie, że Biblia jest księgą świętą – umie wyrazić wobec niej szacunek.
 • Zna wydarzenia z życia Jezusa
 • Wie, że Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem, wymienia i wyjaśnia prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz.
 • Wie, że przez słowa, uczynki, modlitwę i wyznanie wiary odpowiada na słowo Boże.
 • Wyjaśnia sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego Narodzenia.
 • Rozumie i posługuje się zwrotami wyrażającymi wdzięczność wobec Boga i ludzi.
 • Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność Jezusa.
 • Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem.
 • Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem Wielkiego Postu
 • Wyjaśnia, na czym polega grzech pierwszych ludzi.
 • Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielanego ludziom przez Jezusa.
 • Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania, zna historię nawrócenia Zacheusza.
 • Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech.
 • Wymienia i omawia krótko grzechy główne.
 • Wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest darem Boga.
 • Ukazuje rolę wiary w obecność i działanie Jezusa w Eucharystii.
 • Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. – Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa, a niedzielną Eucharystią.
 • Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z Eucharystią.
 • Wie, że Jezus jako Syn Boży przyszedł do ludzi, aby dzielić się z nimi posiadanym życiem.
 • Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi.
 • Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych, Bożego Ciała.
 • Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

Wymagania programowe i kryteria oceniania w klasie trzeciej

 

Na ocenę celującą uczeń:

 • Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.
 • Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować. – Jest bardzo aktywny na lekcji.
 • Wykonuje zadane prace i ćwiczenia, przynosi niezbędne pomoce.
 • Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).
 • Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. – Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo aktywny na lekcji.
 • Posiada i starannie prowadzi ćwiczenia (zeszyt).
 • Przynosi niezbędne pomoce.
 • Bierze aktywny udział w organizowanych konkursach religijnych na terenie szkoły, parafii, miejscowości.

Na ocenę dobrą uczeń:

 • Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania i potrafi je poprawnie zaprezentować.
 • Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt), jest zawsze przygotowany do katechezy.
 • Wykonuje systematycznie zadane prace i ćwiczenia.
 • Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne wykorzystanie, jest aktywny na lekcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:

 • Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień.
 • Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy nauczyciela, ale ma braki w wiadomościach.
 • Uzupełnia na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).
 • Wykonuje zadane prace i przynosi niezbędne pomoce, np. podręcznik.
 • Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.
 • Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają mu czynienia postępów w ciągu dalszej nauki.
 • Ma ćwiczenia (zeszyt), które rzadko są uzupełniane.
 • Sporadycznie włącza się w pracę grupy, proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

 • Nie zostały spełnione kryteria wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędne do opanowania podstawowych umiejętności.
 • Nie prowadzi zeszytu, ćwiczeń, nie wykonuje zadawanych prac.
 • Odmawia wszelkiej współpracy.

 

Zachowanie

KLASA 4

Religia 11. Kryteria z religii kl. 4

Język polski 1. Kryteria z języka polskiego kl. 4

Język angielski 2 a. Kryteria ogólne z j. ang. kl. 4 -8 2. Kryteria z języka angielskiego kl 4 kryteria szczegółówe

Historia i społeczeństwo 3. Kryteria z historii kl. 4

Matematyka 7. Matematyka-klasa-4 (1)

Przyroda 6. Kryteria z przyrody kl. 4

Muzyka Kryteria oceniania z muzyki kl 5

Plastyka 4. Kryteria z plastyki kl. 4 (1)

Technika 8. Kryteria z techniki kl.4

Informatyka 9. Kryteria z informatyki kl. 4

Wychowanie fizyczne 10. Kryteria z wych. fizycznego kl. 4

Wychowanie do życia w rodzinie 4sp-program-ewydanie

Zachowanie Szczegółowe kryteria ocen zachowania – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU

KLASA 5

Religia Religii kl 5

Etyka Wymagania edukacyjne z etyki w klasach IV-VIII

Język polski Języj polski kl 5

Język angielski Język angielski kryteria ogólne kl. 4 -8 Język angielski kl 5 kryteria szczegółowe

Historia Historia kl 5

Geografia Microsoft Word – wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-5-

Matematyka Matematyka-klasa-5

Biologia bilogia kl 5

Muzyka Kryteria oceniania z muzyki kl 5

Plastyka Wymagania_plastyka5

Technika Technika kl 5

Informatyka Informatyka klasa-5

Wychowanie fizyczne WF KRYTERIA KLASA 5

Wychowanie do życia w rodzinie 5sp-program-ewydanie

Zachowanie Szczegółowe kryteria ocen zachowania – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU

KLASA 6

Religia klasa 6 – wymagania i kryteria oceniania z religii

Język polski J. polski – kryteria-oceniania-dla-klasy-6-pdf

Język angielski Kryteria ogólne kl. 4 -8 angielski Język angielski kl 6 kryteria szczegółowe(1)

Muzyka Kryteria oceniania z muzyki kl 5

Plastyka Wymagania_plastyka6

Historia Historia – kl.6 -wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl-6-wczoraj-i-dzis

Geografia Microsoft Word – wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-6 _1_

Biologia Biologia – wymagania-edukacyjne-klasa-6-1

Matematyka Matematyka-klasa-6

Technika WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI – KLASA 6

Wychowanie fizyczne WF KRYTERIA KLASA 6

Wychowanie do życia w rodzinie 6sp-program-ewydanie

Zachowanie Szczegółowe kryteria ocen zachowania – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU

KLASA 7

Religia klasa 7 -wymagania i kryteria oceniania z religii

Język polski kryteria-oceniania-dla-klasy-7-pdf

Język angielski Kryteria ogólne kl. 4 -8 Język angielski kl 7 kryteria szczegółowe

Język niemiecki Język niemiecki 7

Muzyka Kryteria oceniania z muzyki kl 5

Plastyka Wymagania_plastyka7

Technika

Historia wymagania-na-oceny-kl-7-edycja-2020-2022

Geografia Microsoft Word – wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-7-planeta-nowa-7-edycja-2020-2022 _1_

Biologia wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-7-

Matematyka Matematyka-klasa-7

Informatyka przedmiotowy-system-oceniania-klasa-7

Chemia propozycja-wymagan-programowych-klasa-7 PSO chemia 2020 (1)

Fizyka przedmiotowy-system-oceniania-to-jest-fizyka-klasa-7

Wychowanie fizyczne WF KRYTERIA KLASA 7

Wychowanie do życia w rodzinie 7sp-program-ewydanie

Zachowanie Szczegółowe kryteria ocen zachowania – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU

KLASA 8

Religia 14 Religia klasa 8

Etyka Wymagania edukacyjne z etyki w klasach IV-VIII

Język polski 1 Język polski klasa 8

Język angielski Kryteria ogólne kl. 4 -8 Repetytorium_Osmoklasisty_cz2_KRYTERIA_OCENIANIA kl 8

Język niemiecki 3 Język niemiecki klasa 8

Historia 4 Historia klasa 8

Geografia 6 Geografia klasa 8

Biologia 7 Biologia-klasa-8

Chemia wymagania na poszczegolne oceny wos propozycja-wymagan-programowych-klasa-7 propozycja-wymagan-programowych-klasa-8 (1) PSO chemia 2020 (1) PSO chemia 2020 (1)

Fizyka 9 Fizyka klasa 8

Matematyka 10 Matematyka-klasa-8

Informatyka 11 Informatyka-klasa-8

Wychowanie fizyczne 12 Wychowanie fizyczne klasa 8

Edukacja dla bezpieczeństwa 13 Edukacja dla Bezpieczeństwa klasa 8

Wiedza o społeczeństwie wymagania na poszczegolne oceny wos

Wychowanie do życia w rodzinie 8sp-program-ewydanie

Zachowanie Szczegółowe kryteria ocen zachowania – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU