DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 1. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach zobowiązuje się

zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkola.wielkiedrogi.eu

 1. Data publikacji strony internetowej: 15 stycznia 2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 9 lipca 2023r.

Data sporządzenia deklaracji : 24 września 2020 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

 1. Oświadczenie sporządzono dnia: data sporządzenia.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. Skróty klawiaturowe

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • podwyższony kontrast

  • możliwość powiększenia liter

  • podświetlane linki

  • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Justyna Czara,

adres poczty elektronicznej: spwielkiedrogi@vp.pl

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:

telefon: 12 270 60 02

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 1. Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich ( www.rpo.gov.pl).

 1. Dostępność architektoniczna

  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedziba Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach usytuowana jest przy ul. Szkolnej 3. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do szkoły można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Do wejścia do budynku prowadzi chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Drzwi wejściowe do budynku nie są otwierane automatycznie. Wejście główne nie stwarza barier architektonicznych ( brak schodów, dzwonek umiejscowiony po lewej stronie na odpowiedniej wysokości). W holu budynku znajduje się stanowisko pracownika obsługi, czynne przez cały czas otwarcia szkoły. Można na nim uzyskać podstawowe informacje dotyczące możliwości załatwienia sprawy. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

  • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz rozpoczynający się oraz zakończony klatką schodową. Budynek nie jest wyposażony w windę. Brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na terenie szkoły istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracownika obsługi ( asystenta).

  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub o druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwego pracownika szkoły istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku szkoły znajduje się parking, ale brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego