Oddział przedszkolny

Pracuje codziennie od 8.00 do 15.00

Poniedziałek

8.00 – 13.00 ed. przedszkolna

12.30 – 13.00 j. angielski

Wtorek

8.00 – 13.30 ed. przedszkolna

10.00 – 10.30 religia

Środa

8.00 – 13.00 ed. przedszkolna

Czwartek

8.00 – 13.00 ed. przedszkolna

10.00 – 10.30 j. angielski

Piątek

8.00 – 13.30 ed. przedszkolna

9.00 – 9.30 religia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień 2023

Rok szkolny zaczynamy, a więc książki zabieramy

 • Organizowanie zabaw ułatwiających dzieciom prezentowanie siebie i poznawanie imion rówieśników.
 • Integrowanie grupy – budowanie serdecznej atmosfery i więzi emocjonalnej w grupie.
 • Rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi dziećmi i nawiązywania z nimi bliższych znajomości.
 • Rozwijanie odpowiedzialności za poszanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 • Zachęcanie dzieci do zagospodarowywania kącików zabaw i zainteresowań.

  Wspólne ustalanie z dziećmi norm i zasad zachowania obowiązujących w grupie przedszkolnej.

 • Kształcenie umiejętności kulturalnego witania się i żegnania.
 • Kształcenie umiejętności czekania na swoją kolej.
 • Wdrażanie do poszanowania cudzej prywatności i własności.
 • Zachęcanie dzieci do zgodnej zabawy w grupie.
 • Doskonalenie umiejętności okazywania szacunku dorosłym.

Wspominamy wakacyjny czas: morze, góry i zielony las

 • Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.
 • Rozpoznawanie przez dzieci charakterystycznych elementów pejzażu Polski.
 • Omawianie zjawisk przyrody związanych z odejściem lata.
 • Rozbudzanie świadomości fonologicznej.
 • Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.
 • Nauka piosenki „Kończy się lato”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

 • Wdrażanie do bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w czasie podróży.
 • Kształcenie potrzeby dbałości o higienę osobistą i schludny wygląd.
 • Wdrażanie do liczenia się z potrzebami innych i okazywania szacunku ludziom i zwierzętom.
 • Wdrażanie do dbałości o utrzymanie porządku w sali oraz szanowanie zabawek i sprzętu przedszkolnego.
 • Kształcenie umiejętności przyjmowania pochwał.

Co nam jesień w koszu niesie?

 • Dostrzeganie przez dzieci różnic między roślinami i zwierzętami żyjącymi w lesie i w parku.
 • Wielozmysłowe poznawanie przez dzieci warzyw i owoców, utrwalanie ich cech.
 • Zapoznawanie dzieci z gatunkami grzybów jadalnych i trujących.
 • Klasyfikowanie przez dzieci przedmiotów według podanego kryterium.
 • Porównywanie przez dzieci liczebności zbiorów.
 • Nauka na pamięć wiersza J. Tuwima „Warzywa”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

 • Doskonalenie umiejętności estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.
 • Wdrażanie do dbałości o czystość miejsca spożywania posiłków.
 • Wdrażanie do bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w czasie pieszych wycieczek.
 • Wdrażanie do poszanowania roślin i respektowania potrzeb zwierząt szczególnie w ich środowisku.
 • Doskonalenie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmowy oraz dbałości o estetyczny wygląd.

Wiemy, gdzie mieszkamy

 • Poznawanie przez dzieci pojęć związanych z adresem zamieszkania.
 • Poznawanie przez dzieci wybranych zasad ruchu drogowego.
 • Utrwalanie kierunków w przestrzeni.
 • Doskonalenie u dzieci umiejętności orientacji w przestrzeni w trakcie spacerów po okolicy.
 • Kształcenie u dzieci umiejętności zachowania się w miejscach publicznych; w sklepie, na ulicy, w parku.
 • Zainteresowanie dzieci pracą policjanta.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

 • Wdrażanie do właściwego zachowania się w czasie podróży: spożywanie posiłków, informowanie o złym samopoczuciu czy potrzebach fizjologicznych.
 • Kształcenie umiejętności kulturalnego zwracania się do osób dorosłych.
 • Wdrażanie do bezpiecznego zachowywania się w czasie wycieczek.
 • Kształcenie umiejętności zachowania się w wypadku zgubienia się na ulicy, sklepie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik 2023

By świat poznać i rozumieć, ćwiczyć zmysły trzeba umieć

 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnego ciała.
 • Uświadamianie dzieciom roli poszczególnych zmysłów w percepcji świata.
 • Rozpoznawanie przez dzieci i nazywanie emocji przeżywanych przez siebie i innych.
 • Rozwijanie umiejętności oddzielania prawdy od fałszu.
 • Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „a”, „A”.
 • Kształcenie umiejętności kulturalnego witania się z osobami dorosłymi oraz z dziećmi.
 • Doskonalenie umiejętności okazywania szacunku dorosłym
 • Uwrażliwianie dzieci na obecność osób niepełnosprawnych.
 • Wdrażanie do stosowania w sytuacjach codziennych zwrotów grzecznościowych, takich jak: „przepraszam”, „dziękuję”, „poproszę”.
 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych: miłość, zaufanie, nadzieja, szacunek, uczciwość….
 • Wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmów z dorosłymi i dziećmi.

Między drzewami przemykają promień słońca, krople deszczu i jesienna muzyka

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody występujące w naturze, literaturze i sztuce.
 • Kształtowanie u dzieci orientacji przestrzennej na kartce.
 • Nauka piosenki „Malowała jesień”.
 • Zachęcanie dzieci do spędzania czasu na wolnym powietrzu.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „o, O”.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się podczas wycieczki w lesie, parku, na łące.
 • Doskonalenie właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Wdrażanie do okazywania zainteresowania i sympatii rówieśnikom.
 • Wdrażanie do odpowiedzialności za swoje zachowanie – dbanie czystość otoczenia.
 • Kształcenie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Wiele zasad znamy, bezpieczeństwa przestrzegamy

 • Poznanie przez dzieci sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych.
 • Przybliżenie dzieciom sytuacji zagrożeń oraz możliwości korzystania z telefonów alarmowych.
 • Wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Zachęcanie dzieci do pomagania w domu w codziennych czynnościach.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 1.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „m” , „M”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady

 • Wdrażanie do właściwych zachowań wobec osób nieznajomych – obcych.
 • Kształcenie umiejętności zachowywania się wobec nieznanych zwierząt.
 • Wdrażanie do właściwych zachowań w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
 • Doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole w czasie posiłków.

W naszej rodzinie miło czas płynie

Wzmacnianie więzi rodzinnej.

 • Poznawanie struktury rodziny.
 • Kształcenie potrzeby podejmowania działań na rzecz własnej rodziny.
 • Uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o miłość i szacunek dla innych.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 2.

 Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „t”, „T”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

 • Wdrażanie do okazywania szacunku osobom starszym.
 • Kształcenie umiejętności zachowywania się wobec swojego rodzeństwa.
 • Wdrażanie do właściwych zachowań wobec swoich rodziców.
 • Zachęcanie do szanowania potrzeb członków swojej rodziny.
 • Wdrażanie do angażowania się w organizację i wykonywanie prac domowych.
 • Kształcenie umiejętności zachowania się w czasie uroczystości: urodziny, imieniny.

Przedszkolaki uczciły Święto Niepodległości

DZIEŃ UŚMIECHU

W ramach Dnia Uśmiechu podczas Tygodnia Szczęścia trwającego w naszej szkole przedszkolaki piekły ciasteczka szczęścia z uśmiechniętymi buźkami.Ciasteczkami częstowały wszystkich uczniów.