Rekrutacja do szkół wznowiona

Rekrutacja do szkół wznowiona

Zostaje wznowiona rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum. Rekrutacja wznowiona zostaje od etapu rekrutacji na wolne miejsca do klasy I dla uczniów spoza obwodu danej szkoły.

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram:

1. Rekrutacja na wolne miejsca do klasy I dla uczniów spoza obwodu danej szkoły – od 11.05.2020 r. do 15.05. 2020 r., godz. 12:00.

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które otrzymają zgodę Organu prowadzącego i które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
 • Rekrutacja na wolne miejsca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

2. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i weryfikacja składanych dokumentów i oświadczeń – 18.05.2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów spoza obwodu danej szkoły do klas I zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 19.05. 2020 r., godz. 12:00.

4. Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły” (tylko uczniowie spoza obwodu) – od 19.05.2020 r. do 21.05.2020 r., godz. 12:00.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów do klas I spoza obwodu danej szkoły przyjętych i nieprzyjętych – 22.05.2020 r., godz. 12:00.

6. Składanie wniosków o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych
z przekształcenia gimnazjów – od 11.05.2020 r. do 15.05.2020 r., godz. 12:00.

 • Wnioski można składać tylko i wyłącznie do dyrektora szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzącej rekrutację do klas IV i VII, czyli:
 • do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Mickiewicza 11A,
 • do Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich, ul. Wincentego Witosa 4.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
 • Zgodnie z zapisami art. 205 ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, rodzice uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Skawina, którzy w roku szkolnym 2019/2020 ukończą klasę III w której są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, mogą składać wnioski o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Skawina, powstałej z przekształcenia gimnazjum, do klasy IV w roku szkolnym 2020/2021 (dotyczy tylko uczniów z SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4).
 • Zgodnie z zapisami art. 205 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Organ prowadzący jakim jest Gmina Skawina może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023, w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.
 • Zgodnie z zapisami art. 205 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023 możliwe jest, na wniosek rodziców uczniów, przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej do klasy VII szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.
 • Ze względów organizacyjnych klasy tworzone na podstawie ww. przepisów i po uzyskaniu zgody Organu prowadzącego, muszą liczyć co najmniej 20 uczniów.

7. Podanie do publicznej wiadomości informacji o utworzeniu bądź nie klas IV lub VII oraz list uczniów do nich przyjętych – 22.05.2020 r., godz. 12:00.

Źródło: ED